Вибіркові дисципліни

Теорія і практика перекладу
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Галузь знань: 29 Міжнародні відносини
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Розробники: к. філол. н., доцент Слюсар Олег Федорович

Силабус ТПП