Навчальні дисципліни

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language, that goes to his heart.” 
Nelson Mandela

ІНОЗЕМНА МОВА (фахова): Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами міжкультурним іншомовним спілкуванням, що передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції, яка включає мовленнєву та мовну, соціокультурну та соціолінгвістичну, дискурсивну і стратегічну компетенції.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ: Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з основними положеннями реалістичної теорії перекладу, специфікою перекладу текстів, які належать до різних функціональних стилів, з основними тенденціями в розвитку зарубіжної і української теорії перекладу. Студенти повинні навчитися правильно вибирати шляхи та засоби перекладу фахового тексту, самостійно перекладати суспільно-політичні тексти, а також вміти здійснювати перекладознавчий аналіз тексту.

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА: Головна мета даного предмету полягає в забезпеченні розвитку навиків читання, перекладу, усного мовлення та аудіювання. Передбачається також розуміння студентами загального змісту текстів для набуття ними навиків резюмування, реферування та анотації.

РЕГІОНАЛЬНІ МОВИ: Мета викладання навчальної дисципліни полягає у оволодінні студентами чотирьох основних мовних навиків:  читання, письмо, сприйняття на слух та вміння висловлюватися польською/румунською мовою на середньому рівні.

Методика викладання та методи навчання: Викладання іноземних мов на кафедрі здійснюється з урахуванням найновіших вітчизняних та зарубіжних методик. Зокрема, вона повинна бути: комунікативною, бо головна увага зосереджена на вивчення ін. мов через комунікацію, пропонуючи поступовий перехід до спілкування у контексті цивілізації; новаторською; активно засвоюючи іноземну мову, студент поступово повинен переходити до певної самостійності, розвиваючи свої здібності в напрямку пошуків та здобуття все нових знань; конструктивною і системною завдяки чіткому розмежуванню етапів навчання, уміння та різноманітне застосування здобутих знань; прогресивною, тобто чіткою щодо засвоєння учбового матеріалу від простішого до складного.