Наукова діяльність

УДК 81`243`42:908+82.09

НАЗВА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ: КРАЇНОЗНАВЧІ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ, ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНШОМОВНОГО ДИСКУРСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 1.01. 2017 – 31. 12. 2021 рр.

МЕТА РОБОТИ: простежити та проаналізувати ще недосліджені країнознавчі, перекладознавчі, лінгвістичні та літературознавчі концепти іншомовного дискурсу, використовуючи поліпарадигмальний підхід

КОРОТКИЙ ЗМІСТ І ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: розширення лінгвістичних засобів аналізу висловлювань, яке передбачає не лише врахування їх синтаксису і семантики, але й прагматики, виявляє поліпарадигмальну природу дискурсу, розкриває його пізнавальні характеристики. Легітимуючи комунікативні акти, дискурс набуває ознак поліпарадигмального феномену. Отже, у своїх дослідженнях науковці кафедри розглядатимуть дискурс як основу методології конструювання соціальної реальності синтагматичних, парадигматичних та граматичних особливостей відповідних іноземних мов на матеріалі художньої, публіцистичної та фахової літератури крізь призму поліпарадигмальності

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ

 

п/п

 

Зміст етапу

Термін

виконання

(рік, квартал)

 

Очікувані   результати

 

1. Мовознавчі та літературознавчі парадигми дослідження іноземних мов 1.01.17 – 31.12.17 Участь у наукових конференціях (6 міжнародних, 4 – всеукраїнських).

Публікація 21 статей у наукових збірниках і журналах (в тому числі у фахових виданнях – 9, у журналах, зареєстрованих у міжнародно визнаних наукометричних базах – 12 ).

Проведення низки наукових семінарів з участю науковців з США «Розвиток міжнародних відносин США, співпраця США та України на сучасному етапі».

Підготовка 2-х науково-методичних посібників «A World of  English: Crossing Borders», «Практикум з польської мови»; монографії «Світлом був і до світла полинув. Біобібліографія до 60-ти річчя від дня народження професора О.Д. Огуя».

Участь у конкурсі держбюджетних наукових проектів «Мовознавчі парадигми в сучасній лінгвістичній науці та проблеми перекладу».

2. Проблеми перекладу та літературних взаємин у контексті глобалізації 1.01.18 – 31.12.18 Участь у наукових конференціях (7 міжнародних, 5 – всеукраїнських).

Публікація 18 статей у наукових збірниках і журналах (в тому числі у фахових виданнях – 7, у журналах, зареєстрованих у міжнародно визнаних наукометричних базах – 11 ).

Проведення кафедрального наукового семінару, присвяченого феномену мультикультурного міфу Чернівців .

Взяти участь в організації та проведенні науково-практичної конференції, присвяченої проблемам міжнародних відносин в сучасному світі.

Підготовка 2-х науково-методичних посібників (кафедральна тема).

Підготовка студентів до захисту бакалаврських та магістерських робіт англійською мовою.

3. Політичні процеси
у контексті лінгвокраїнознавства
1.01.19 – 31.12.19 Участь у наукових конференціях (6 міжнародних, 4 – всеукраїнських).

Публікація 16 статей у наукових збірниках і журналах (в тому числі у фахових виданнях – 6, у журналах, зареєстрованих у міжнародно визнаних наукометричних базах – 11 ).

Проведення кафедрального наукового семінару, присвяченого електронній дипломатії.

Участь в організації та проведенні міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ.

Підготовка студентів до захисту бакалаврських та магістерських робіт англійською мовою.

4. Деякі аспекти термінознавства та лексикографії

 

1.01.20 – 31.12.20 Участь у наукових конференціях (3 міжнародних, 3 – всеукраїнських).

Публікація 15 статей у наукових збірниках і журналах (в тому числі у фахових виданнях – 4, у журналах, зареєстрованих у міжнародно визнаних наукометричних базах – 11 ).

Проведення наукового семінару, присвяченого

поліпарадигмальному аналізу терміносистеми міжнародних відносин.

Підготовка 2-х науково-методичних посібників (кафедральна тема).

Підготовка студентів до захисту бакалаврських та магістерських робіт англійською мовою.

5. Проблеми перекладу та лінгвокраїнознавства на сучасному етапі 1.01.21 – 31.12.21 Участь у наукових конференціях (3 міжнародних, 3 – всеукраїнських).

Публікація 15 статей у наукових збірниках і журналах (в тому числі у фахових виданнях – 4, у журналах, зареєстрованих у міжнародно визнаних наукометричних базах – 11 ).

Підготовка студентів до захисту бакалаврських та магістерських робіт англійською мовою.

Підсумковий науковий звіт.

Рішення Вченої ради факультету історії, політології та міжнародних відносин від  22 лютого 2017  р.,  протокол № 7