Кандидатські дисертації

Івасюк О.Я. «Відтворення ритмомелодійних особливостей оригіналу як засіб репрезентації його змісту (на матеріалі перекладів сучасної англомовної поезії українською мовою)». Спеціальність – 10.02.19 – теорія мовознавства.

Івасютин Т.Д. «Жан-Батист Мольєр в українсько-французьких літературних взаєминах (дожовтневий період)». Спеціальність – 10.01.05 – зарубіжна література країн Європи, Америки та Австралії, та 10.01.03 – українська література (до 1917 р.).

Лучак М.М. «Уживання часових форм дієслова у сучасній англійській мові (на матеріалі трьох функціональних стилів)». Спеціальність – 10.02.04 германські мови.

Куделько З.Б. «Синтагматичні та парадигматичні особливості ринкової термінології». Спеціальність – 10.02.04 – германські мови.

Семенко В.В. «Особливості розвитку партійної системи Австрії у контексті європейських трансформаційних процесів». Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Слюсар О.Ф. «Мовні інтерференції в історичних антропонімах Буковини (на прикладі метри кальних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777 – 1869 рр.)». Спеціальність – 10.02.03 – слов’янські мови.

Богатирець В.В. «Канадська багатокультурність: політичний досвід і суспільна практика (національний і глобальний виміри)». Спеціальність – 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку/

Басняк Т.А. «Міфологема східноєвропейської дійсності у творах Грегора фон Реццорі». Спеціальність – 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Логвінов І.І. «Магрибський літературний феномен на прикладі алжирських письменників». Спеціальність – 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Камінська О.І. «Когнітивні, антрополінгвістичні та дискурсні особливості німецької фахової мови дипломатії». Спеціальність – 10.02.04 – германські мови.

Тулюлюк К.В. «Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі: на матеріалі англійськомовної прози початку ХХ століття». Спеціальність – 10.02.04 – германські мови.